Regulamin serwisu Prawo Przedsiębiorców (prawoprzedsiebiorcow.pap.pl)

 

Serwis PAP „Prawo przedsiębiorców” zawiera depesze przygotowane przez dziennikarzy PAP oraz zdjęcia fotoreporterów PAP do bezpłatnego wykorzystania w mediach lub na blogach. Jedynym warunkiem korzystania z serwisu jest zarejestrowanie się, tzn. przesłanie do PAP (na adres mailowy pap@pap.pl) informacji o tym, gdzie materiały PAP będą publikowane (np. nazwę periodyku drukowanego, nazwę stacji radiowej lub telewizyjnej, adres internetowy serwisu informacyjnego czy bloga). 

Projekt powstaje we współpracy i ze środków PARP.

 1. Informacje ogólne:

  a)    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Prawo Przedsiębiorców (dalej „Serwis”) – prowadzonego pod adresem URL: prawoprzedsiebiorcow.pap.pl – oraz warunki usług świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną.
  b)    Wydawcą i administratorem Serwisu oraz właścicielem treści publikowanych w Serwisie jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-502), ul. Bracka 6/8, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym − Rejestr przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594 o kapitale zakładowym w wysokości 30 695 520 zł, wpłaconym w całości, NIP 525-000-10-90 (dalej: „Wydawca”).
   
 2. Zasady korzystania z treści publikowanych w Serwisie:
  a)    Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 poniżej, korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie jest bezpłatne – zarówno w zakresie dostępu, jak również kopiowania i dalszego wykorzystywania – przy czym Wydawca może udostępniać w Serwisie również odpłatne usługi, które zostaną odpowiednio oznaczone, a dostęp do nich będzie odbywał się na zasadach ustalonych w odrębnych regulaminach.
  b)    Zamieszczone w Serwisie treści (teksty, zdjęcia, filmy, grafiki) można wykorzystywać bezpłatnie na dowolnym polu eksploatacji (z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 3 poniżej) pod następującymi warunkami:
  •    Wymagana jest rejestracja w Serwisie (pod adresem mialowym pap@pap.pl);
  •    Prosimy o każdorazowe powołanie się na źródło w postaci podpisu: „źródło: www.prawoprzedsiebiorcow.pap.pl” lub „źródło: PAP”
  •    Wszystkie teksty można wykorzystywać zarówno w całości, jak i w części, także dokonując ich modyfikacji lub łącząc z innymi treściami
  •    Zdjęcia, grafiki ilustracyjne i infografiki oznaczone logiem i/lub marką Wydawcy („PAP”) można  wykorzystywać wyłącznie w oryginale – tj. bez prawa do ich jakiejkolwiek modyfikacji – oraz pod warunkiem opublikowania ich w kontekście, przy którym zostały umieszczone w Serwisie;
   
 3. Zakaz wykorzystywania treści w materiałach reklamowo-promocyjnych:
  Zamieszczone w Serwisie treści można wykorzystywać wyłącznie w zakresie użytku informacyjnego. Korzystanie z nich w innych celach, w szczególności marketingowych, reklamowych czy promocyjnych wymaga osobnej, pisemnej zgody Wydawcy.  
   
 4. Informacje techniczne i prawne:
  a)    Do korzystania z Serwisu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.
  b)    Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu i udostępnianych w ramach Serwisu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Wydawcę usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy).
  c)    Korzystanie z określonych usług może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika w Serwisu.
  d)     Ze względu na uwarunkowania techniczne Wydawca nie gwarantuje, że informacje i materiały przesyłane za pomocą Internetu w systemie Serwisu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
  e)    Zarówno Serwis jako całość, jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.); ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
  f)    Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkowników.
  h)    Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Serwisu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.
   
 5. Ochrona danych osobowych - patrz w zakładce "Polityka prywatności"
 6. Postanowienia końcowe
  a)    Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.
  b)    W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Wydawca  poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
  c)    Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Wydawcę na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.
  d)    Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.
  e)    Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu. Wydawca dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.
  f)    Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, jak również dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług.
 7. Kontakt
  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres mailowy Wydawcy: pap@pap.pl
Zapisz się na newsletter